Zamanaşımına uygramış bono ile ilgili ilamsız takip de yapılamaması hakkında Yargıtay HD kararı

0
320

12. Hukuk Dairesi 2008/10735 E., 2008/13716 K.

 

  • BONODA ZAMANAŞIMI
  • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 661 ]
  • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 668 ]
  • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 690 ]

 

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takip dayanağı bono TTK’nın 688. maddesindeki unsurları taşıyan kambiyo senedi niteliğindedir. Bu senette 01.04.1999 vade tarihi nazara alındığında, 13.06.2007 tarihinde TTK’nın 661. maddesinde öngörülen üç yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra takip başlatıldığı görülmüştür. Alacaklının kambiyo senedi vasfındaki bu bono ile ilgili genel haciz yolu ile takip yapması TTK’nın 690. maddesi göndermesiyle bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanun’un 661. maddesini bertaraf edemez. Bir başka anlatımla, zamanaşımı gerçekleşen bono için genel haciz yolu ile takip yapılması halinde dahi uygulanacak zamanaşımı süresi üç yıl olduğundan ve borçlu da açıkça İcra Dairesine yaptığı itirazında zamanaşımı itirazında bulunduğunda, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin reddine karar vermek gerekirken istemin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 23.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin