Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraf Teşkili sorununa ilişkin Yargıtay emsal kararı

0
752
T.C YARGITAY
14.Hukuk Dairesi
Esas: 2013 / 7512
Karar: 2013 / 9727

Karar Tarihi: 24.06.2013

ÖZET: Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Ortaklığın giderilmesi davalarının niteliği ve davacı tarafın yargılamayı uzatmak yönünde bir niyetinin de bulunmadığı gözetilerek, mahkemece, H.M.K.nın ilgili maddesi uyarınca davacıya davaya konu taşınmazların maliklerinin veya mirasçılarının davaya dahil edilmesi suretiyle eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilmesi, bu süre içinde eksikliğin tamamlanması halinde davanın esastan incelenmesi, tamamlanmaması halinde davanın H.M.K.nın ilgili maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken. H.M.K.nın ilgili maddesine göre tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartı olarak düzenlenmiş olduğu halde tarafın eksik gösterilmesi de madde kapsamında değerlendirilerek, H.M.K.nın ilgili maddesi uyarınca davanın dava şartı yokluğundan usulden red edilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.(6100 S. K. m. 27, 114, 115, 119, 124)

Dava: Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine ……gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın reddine dair verilen……. tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davaya konu taşınmazlarda davalılar dışında paydaşların bulunduğu, davacının tapu kayıtlarını incelemek suretiyle dava açmadan evvel tüm paydaşları tespit edebileceğinden tarafın yanlış veya eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmadığı kabul edilerek H.M.K.nın 114/1-d maddesi hükmü uyarınca dava şartı sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan (ortaklardan) biri veya bir kaçı diğer paydaşlara (ortaklara) karşı açar. H.M.K.nın 27. maddesi hükmü uyarınca, davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklarıyla bağlı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu itibarla, ortaklığın giderilmesi davalarında, davaya konu taşınmaz maliklerinin veya mirasçılarının tamamının davada taraf olarak yer alması gerekir.

6100 Sayılı H.M.K.nın 114/1-d maddesine göre tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartı olarak düzenlenmiştir. Aynı Kanunun <dava şartlarının incelenmesi> başlıklı 115/2. maddesi <Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.> hükmünü içermektedir.

Diğer yandan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124/4. maddesiyle getirilen <Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.> şeklindeki düzenlemeyle dava dilekçesinde, tarafın yanlış gösterilmesinin <kabul edilebilir bir yanılgı> ya dayanılması halinde, taraf değişikliğinin kabul edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava, ortaklığın giderilmesi davasıdır. Davanın açıklanan bu niteliğiyle, çekişmeli taşınmazın tapu kaydında malik olarak görünen kişilerin ve mirasçılarının tamamının davada taraf olarak yer alması gerekir. Bir kısım paydaşlara husumet doğru olarak yöneltilmiştir. Ancak paydaşların tamamına ve aralarında ölü olanların bulunduğunun kabulü halinde bir kısım paydaşların mirasçılarının tamamına husumet yöneltilmemiştir.

Somut olayda, davacı, dava dilekçesinde bir kısım davalıyı eksik göstermiş, mahkemece, dava açılmadan evvel tapu kayıtlarının incelenmesi suretiyle davaya konu taşınmaz maliklerinin belirlenebileceği bu sebeple davacının tüm özeni göstermesine rağmen dava açacağı kişi veya kişileri doğru tespit edemediğinin kabul edilemeyeceği, biraz emek sarfıyla tüm paydaşlar tespit edilebilecekken, eksik taraf gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmadığı, ayrıca dürüstlük kuralına da aykırı olduğu, bu sebeple ortaya çıkan dava ilişkisi sebebiyle daha üstün bir yarardan söz edilemeyeceğinden yargılamaya diğer paydaşların dahil edilmesi suretiyle devam edilemeyeceği gerekçesi ile H.M.K.nın 114/1-d maddesi hükmü uyarınca dava şartı olan davanın gerçek muhataplarına eksiksiz yöneltilmemiş olması sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Ancak, ortaklığın giderilmesi davalarının niteliği ve davacı tarafın yargılamayı uzatmak yönünde bir niyetinin de bulunmadığı gözetilerek, mahkemece, H.M.K.nın 124. maddesi uyarınca davacıya davaya konu taşınmazların maliklerinin veya mirasçılarının davaya dahil edilmesi suretiyle eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilmesi, bu süre içinde eksikliğin tamamlanması halinde davanın esastan incelenmesi, tamamlanmaması halinde davanın H.M.K.nın 119/2 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken. 6100 Sayılı H.M.K.nın 114/1-d maddesine göre tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartı olarak düzenlenmiş olduğu halde tarafın eksik gösterilmesi de madde kapsamında değerlendirilerek, H.M.K.nın 115/2 maddesi uyarınca davanın dava şartı yokluğundan usulden red edilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin