İhtiyati Tedbir kararının icrayı durdurup durduramayacağına ilişkin Yargıtay İçtihadı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİEsas No: 2010/22335 Karar No: 2011/5578 Karar Tarihi: 05/04/2011 İHTİYATİ TEDBİR KARARI İCRA SATIŞINA ENGEL OLUP OLMADIĞI ( İhtiyati...

Avukatın karşı yana sözlerinden cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlali konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı

5.4.2019 Avukat Olan Başvurucunun Davanın Karşı Tarafına Yönelik Sözlerinden Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal...

Muhdesatın 3.kişiye ait olması ve ortaklığın Giderilmesi davası na ilişkin Yargıtay içtihatı

T.C. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2015/13888 K: 2017/15 K.T.: 09.01.2017Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 25.02.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma...

Kanunen Verilmemesi Gereken Kişisel Verinin İdari Makamlara Açıklanması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal...

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/2/2019 tarihinde, Fatih Saraman (B. No: 2014/7256) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine...

Anayasaya aykırılığın mahkemece ileri Sürülme usulü

Anayasa’ya Aykırılığın Mahkemelerce İleri Sürülme Usulü Anayasa’nın 152. ve geçici 21. maddeleri uyarınca bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu...

İhtiyaç Sebebi ile tahliyeye ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2007/6-31 E., 2007/30 K.İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) 6570 S. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN

Tapu iptali ve tescili ile kayıt üzerindeki takyidatların kaldırılmasına dair Yargıtay HD kararı

T.C.YARGITAY23.HukukDairesiESAS NO:2014/9089KARAR NO:2014/7785Y A R G I T A Y İ L A M IMAHKEMESİ:Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ:19/02/2013NUMARASI:ASIL VE BİR. DAVADADAVACILAR:Vekilleri Av. A....

Akde aykırılığın sözleşmeye ilişkin olup olmadığı BK da yer alan hususları kapaayıp kapsamadığına dair...

Akde aykırılık sebebi ile tahliyeye ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2013-6/96e ve 2013/859 k Mahkemesi İstanbul 4.Sulh Hukuk...

Akte muhalefet sebebi ile tahliyeye ilişkin Yargıtay 6.HD kararı

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 15.12.2002 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı, sözleşmenin...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.